Henry William Macrosty

1865?President of the Royal Statistical Society, 194041